Steen Thomsens blog

Steen Thomsens blog

Debat

Danske Kronikker

Stop Hazardspil med fondsmodellen

PrivatPosted by Steen Thomsen 29 Dec, 2015 18:52:10

Der er i dag almindelig enighed om, at de danske erhvervsfonde er en succes, der har dannet et solidt fundament for udvikling af de største danske virksomheder. Vi har altså en model, der fungerer, og man skulle tro, at politikerne ville tænke sig godt om, før de pillede ved det.

Ikke desto mindre er regeringen og en række borgerlige støttepartier blevet enige om at forringe fondenes skattemæssige vilkår gennem et lynindgreb i forbindelse med Finansloven. Man vil ophæve et konsolideringsfradrag, der giver fondene mulighed for at fradrage uddelinger til velgørende formål med ekstra 25 pct. Derudover vil man ophæve overførselsreglen (også kaldet transparensreglen), der ud fra en koncernbetragtning giver fondene mulighed for at overføre deres fradrag for velgørende uddelinger til datterselskaberne. Begrundelsen er et ønske om et angivelig merprovenu på 200 mio kr til staten, der skal bruge pengene til lempelse af beskatningen af generationsskifte. Indgrebet skal gennemføres over hals og hoved med en uges varsel.

Lynindgrebet er uigennemtænkt og skadeligt for dansk erhvervsliv. Skatteminister Karsten Lauritzen er i denne sag blevet så dårligt rådgivet af sine embedsmænd, at det bør få konsekvenser.

Som der står i bemærkningerne til lovforslaget kan en afskaffelse af konsolideringsfradraget og overførselsreglen reducere de erhvervsdrivende fondes konsolidering og dermed potentielt reducere erhvervsinvesteringerne i Danmark. Begrundelsen for, at man alligevel vil gennemføre indgrebet er, at Skatteministeriet ikke har været i stand til at kvantificere effekterne heraf. En noget bagvendt logik må man sige.

En forudsætning for, at erhvervsfondsmodellen kan fungere effektivt er netop, at fonde og virksomheder konsoliderer sig, så de kan udnytte styrkerne ved langsigtet ejerskab. Det er nemlig svært at være langsigtet, hvis man ikke har nogen penge, og i værste fald kan fondene i den situation ende med at blive en klods om benet på deres virksomheder.

Afskaffelsen af overførselsreglen rammer den ligestilling mellem fond og selskab, der hidtil har været et grundprincip i fondslovgivningen. Det bør ikke have betydning for beskatningen, om en fond vælger at tage en indkomst i selve fonden, eller om den realiseres i et datterselskab. Konsekvensen af lovforslaget kan for eksempel blive, at fondene føler sig nødsaget til at tage mere af aktiviteten op i selve fonden og dermed går glip af den risikoafdækning og selskabsledelse, der ligger at have et holding- eller driftsselskab.

Omkostningerne for erhvervsfondene og deres virksomheder kommer efter alt at dømme til at blive langt større end det provenu på 200 mio kroner, som lovforslaget regner med. Erhvervsfondenes uddelinger andrager 4-5 milliarder kroner om året så fjernelsen af konsolideringsfradraget på 25% heraf vil givetvis blive større end de 100 mio som anslås at medgå hertil, selv om mange fonde ikke udnytter deres fradrag.

Herudover – og langt vigtigere – vil regelændringerne give anledning til et skattecirkus, hvor fondene for tvinges til ekstraordinære udbytter, interne lån og omlægninger af selskabsstrukturer, hvis de vil bevare deres nuværende beskatning. Alt sammen helt unødvendigt og uproduktivt og en svækkelse af konkurrenceevnen, men godt for revisorer og rådgivere.

Man kan tilføje, at indgrebet givetvis vil gå ud over uddelingerne så der bliver mindre tilovers til at støtte forskning og kultur. Det er uheldigt i en tid, hvor private midler og offentligt privat samarbejde ses som en løsning på mange samfundsopgaver, efterhånden som de offentlige budgetter beskæres.

Det er uheldigt, at regeringen og støttepartierne er villig til at løbe den slags risici for 200 millioner der jo er mindre end en dråbe i finanslovens hav - og særlig uden at have tid til at tænke dem ordentlig igennem. Det er rigtigt at den nuværende danske lovgivning er præget af lappeløsninger, men lapperierne er ikke tilfældige, og man må huske at fondene de fleste steder i udlandet slet og ret er skattefri.

Det bedste råd lige nu må være: Drop det! Drop det lovforslag!

  • Comments(0)//blog.steenthomsen.com/#post81